Cuestionario 1 de 0

短片: ¿Qué vas a comer?

嘿, 你中午要吃什么?
Hēi, nǐ zhōngwǔ yào chī shénme?
Eh, ¿qué vas a comer a mediodía?

我中午要吃面。
Wǒ zhōngwǔ yào chī miàn.
Yo al mediodía voy a comer fideos.

你呢, 你也要吃面吗?
Nǐ ne, nǐ yě yào chī miàn ma?
¿Y tú, tú también vas a comer fideos?

不, 我不吃面。
Bù, wǒ bù chī miàn. 
No, yo no como fideos.
    
我要吃米饭。
Wǒ yào chī mǐfàn. 
Yo voy a comer arroz.