Volver al Curso

Diálogo | ダイアログ

0% Completado
0/0 Steps
Cuestionario 1 de 0

Diálogo | ダイアログ

ワン: なまえは ? (Namae wa?)

ひろし:  なかむらです。(Hiroshi nakamura desu).

ワン: ちゅうごくじんですか。(Chūgoku jin desu ka?)

ひろし: いいえ、ちがいます。にほんじんです。(iie, chigaimasu. Nihon jin desu).

ワン: ぼくは かんこくじんです。がくせいですか。(Boku wa kankoku jin desu. Gakusei desu ka?)

ひろし: いいえ、がくせい じゃないです。てんいんです。しごとは? (iie, gakusei janai desu. Tein desu. Shigoto wa?)

ワン: かいしゃいんです。なんさいですか。(Kaishain desu. Nan sai desu ka?)

ひろし: 21さいです。(21 sai desu).

ワン: わたしも 21さいです。いもうとの なまえは なんですか。(Watashi mo 21 sai desu. Imōto no name wa nan desu ka?)

ひろし: さくらです。(Sakura desu).

ワン: さくらちゃん、なんさいですか。(Sakura chan, nan sai desu ka?)

さくら: わたしは 8さいです。(Watashi wa 8 sai desu).

ワン: なん ねんせいですか。(Nan nen sei desu ka?)

さくら: 3ねんせいです。(3 nen sei desu).

ワン: よろしく。(Yoroshiku).

ひろし: よろしく。(Yoroshiku).