Volver al Curso

Diálogos | ダイアログ

0% Completado
0/0 Steps
Cuestionario 1 de 0

Diálogos | ダイアログ

Practica estos diálogos con tu profesor

(NOTA: En japonés se añade el sufijo さん (san) al apellido o al nombre del oyente o de una tercera persona. Dado que さん (san) implica respeto, no se debe añadir a nuestro nombre.)

DIÁLOGO 1

A: こんにちは。(Konnichiwa).

B: こんにちは。(Konnichiwa).

A: きむらさん、こちらは マリアさんです。
(Kimura san, kochira wa Maria san desu).

C: はじめまして。マリア です。スペインから きました。
(Hajimemashite. Maria desu. Supein kara kimashita).

よろしく おねがいします。(Yoroshiku onegaishimasu).

B: きむらです。こちらこそ よろしく おねがいします。
(Kimura desu. Kochira koso yoroshiku onegaishimasu).

DIÁLOGO 2

A: わたしは にほんじんです。マリアさんも にほんじんですか。
(Watashi wa Nihon jin desu. Maria san mo Nihon jin desu ka?)

B: いいえ、わたしは にほんじん じゃありません。スペインじんです。
(iie, watashi wa Nihon jin ja arimasen. Supein jin desu.)

DIÁLOGO 3

A: こんばんは。(Konbanwa).

B: こんばんは。(Konbanwa).

A: わたしは たなかです。おなまえは なんですか。
(Watashi wa Tanaka desu. O namae wa nan desu ka?)

B: わたしは トムです。たなかさんは にほんじんですか。
(Watashi wa Tomu desu. Tanaka san wa Nihon jin desu ka?)

A: はい、にほんじんです。トムさんも にほんじんですか。
(Hai, Nihon jin desu. Tomu san mo Nihon jin desu ka?)

B: いいえ、にほんじん じゃ ありません。アメリカじんです。
(iie, Nihon jin ja arimasen. Amerika jin desu).