Lección 1, Tema 1
En Progreso

Ejercicios de práctica | Diálogos

Practica estos diálogos con tu profesor

DIÁLOGO 1

A: あの ひとは だれですか。
(Ano hito wa dare desu ka?)

B: やまだ せんせいです。
(Yamada sensei desu).

A: あなたも せんせいですか。
(Anata mo sensei desu ka?)

B: いいえ、せんせい じゃ ありません。がくせいです。
(iie, sensei ja arimasen. Gakusei desu).
おしごとは なんですか。
(O shigoto wa nan desu ka?)

A: わたしも がくせいです。
(Watashi mo gakusei desu).

DIÁLOGO 2

A: さとうさんの おしごとは なんですか。
(Satō san no o shigoto wa nan desu ka?)

B: かいしゃいんです。HONDAの しゃいんです。
(Kaishain desu. Honda no shain desu).

A: きむらさんも かいしゃいんですか。
(Kimura san mo kaishain desu ka?)

B: いいえ、かいしゃいん じゃ ありません。
(iie, kaishain ja arimasen).
ふじだいがくの がくせいです。
(Fuji daigaku no gakusei desu).