Lección 1, Tema 1
En Progreso

Video | 短片 (Duǎnpiàn): “I can speak Chinese”


Texto del vídeo | 短片文本 (Duìhuà wénběn)

TRANSCRIPCIÓN:

()(shì)()(ɡuó)(rén)。(“Soy francés”.)

()(shì)(Jiā)()()(rén) 。(“Soy canadiense”.)

()(shì)(Yīnɡ)(ɡuó)(rén) 。 (“Soy inglés”.)

Wǒ shì yīngguó rén = “Soy inglés”.

Wǒ shì zhōngguó rén. = “Soy chino”.

La palabra para el “idioma chino” es: zhōngwén  (中文)

Wǒ huì shuō zhōngwén = “Puedo hablar chino”

Shuō (说) significa “hablar”.

()(huì),(huì)(shuō)(zhōng)(wén) 。= “Yo sé, sé hablar chino.”

()(huì)(shuō)(zhōng)(wén)。= “Sé hablar chino.”


()(huì)(shuō)()(diănr)(zhōng)(wén)(duì)。= Sé hablar un poco de chino, sí.

()(diǎn) / ( ()(diǎn)(ér)) = “un poco”

()(huì)(shuō)()(diănr)(zhōng)(wén)。(Sé hablar un poco de chino.)