Volver al Curso

CH A1 - HSK 1 (EN)

0% Completado
0/0 Steps
 1. TONES & PINYIN

  Lesson 1 | 第一课 (Dì yī kè)
  3 Temas
  |
  2 Cuestionarios
 2. FIRST DIALOGUES
  Lesson 2 | 第二课 (Dì èr kè)
  9 Temas
  |
  6 Cuestionarios
 3. Lesson 3 | 第三课 (Dì sān kè)
  8 Temas
  |
  9 Cuestionarios
 4. Lesson 4 | 第四课 (Dì sì kè)
  9 Temas
  |
  12 Cuestionarios
 5. FAMILY
  Lesson 5 | 第五课 (Dì wǔ kè)
  10 Temas
  |
  9 Cuestionarios
 6. PERIODS OF TIME
  Lesson 6 | 第六课 (Dì liù kè)
  10 Temas
  |
  6 Cuestionarios
 7. Lesson 7 | 第七课 (Dì qī kè)
  10 Temas
  |
  4 Cuestionarios
 8. FOOD & PLACES
  Lesson 8 | 第八课 (Dì bā kè)
  8 Temas
  |
  7 Cuestionarios
 9. Lesson 9 | 第九课 (Dì jiǔ kè)
  7 Temas
  |
  7 Cuestionarios
 10. SHOPPING & WEATHER
  Lesson 10 | 第十课 (Dì shi kè)
  7 Temas
  |
  6 Cuestionarios
 11. Lesson 11 | 第十一课 (Dì shíyī kè)
  6 Temas
  |
  3 Cuestionarios
 12. USEFUL EXPRESSIONS
  Lesson 12 | 第十二课 (Dì shíèr kè)
  7 Temas
  |
  3 Cuestionarios
 13. Lesson 13 | 第十三课 (Dì shísān kè)
  7 Temas
  |
  3 Cuestionarios
 14. Lesson 14 | 第十四课 (Dì shísì kè)
  7 Temas
  |
  4 Cuestionarios
 15. HSK 1 TEST
  HSK 1 Exam | 考试 (Kǎoshì)
  1 Cuestionario
Lección 16, Tema 1
En Progreso

Video | 短片 (Duǎnpiàn): “What day of the week is today?”


Dialogue’s Text | 对话文本 (Duǎnpiàn wénběn)

(Jīn)(tiān) (xīnɡ)() ()? (What day is today?)

(Jīn)(tiān) (xīnɡ)()(èr)。(Today is Tuesday.)

(Jīn)(tiān) () (hào)?(What’s today date?)

(Jīn)(tiān) (shí)(èr)(yuè) (èr)(shí)(hào)。(Today is December 20th.)

(Zhè)(ɡe) (xīnɡ)()() (shì) ()(hào)?(What date is this Friday?)

(Èr)(shí)(sān)(hào)。([It’s the] 23rd.)

(Shì) (ma)(Zhè)(ɡe) (xīnɡ)()() (shì) () (pénɡ)(yǒu) (de) (shēnɡ)()。(Really? This Friday is my friend’s birthday.)

() (de) (pénɡ)(yǒu) (shì) (zhōnɡ)(ɡuó) (rén) (hái) (shì) (wài)(ɡuó) (rén)? (Your friend is Chinese or foreigner?)

() (shì) (zhōnɡ)(ɡuó) (rén)。(He’s Chinese.)