Lección 1, Tema 1
En Progreso

Video | 短片 (Duǎnpiàn): “Your Chinese is very good”


Texto del diálogo | 对话文本 (Duìhuà wénběn)

Lin: () (huì) (shuō) (zhōnɡ)(wén) ()
(¿Sabes hablar chino?)

Jenny: () (huì) ()(diǎn)(diǎn)
(Sé un poquito.)

Lin: ()(de) (zhōnɡ)(wén) (hěn)(hǎo)
(¡Tu chino es muy bueno!)

Jenny: (Zhēn)(de)()
(¿De veras?)

Lin: (Zhēn)(de)(Hěn)(bànɡ)
(¡De verdad! ¡Estupendo!)

Jenny: (Ò)(Xiè)(xiè) ()
(¡Oh! ¡Gracias!)